Webshop.lavaprint.be is een onderdeel van het bedrijf Lavaprint bvba.

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

LAVAPRINT BVBA
Kapittelstraat 17
9280 WIEZE
E-mailadres: info@lavaprint.be
Telefoonnummer: +32 486 96 99 85
Ondernemingsnummer: BE 0534 688 942

 

ARTIKEL 1- ALGEMEEN.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van Lavaprint bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Lavaprint bvba middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Lavaprint bvba zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lavaprint bvba worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lavaprint bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Lavaprint bvba en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Lavaprint bvba heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de webshop Lavaprint te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Lavaprint bvba is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Indien u kiest voor verzending wordt hiervoor wel een vast tarief aangerekend in de winkelwagen. Dit is voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lavaprint bvba. Lavaprint bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lavaprint bvba dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Lavaprint bvba gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Lavaprint bvba.

2.5 De administratie van Lavaprint bvba geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Lavaprint bvba verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Lavaprint bvba verrichte leveringen. Lavaprint bvba erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres van Lavaprint bvba, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 Lavaprint bvba levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

ARTIKEL 3 – LEVERING, LEVERTIJDEN EN VERZENDING.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 1 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Lavaprint bvba dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Lavaprint bvba dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. De levertijden zijn afhankelijk van het item en de bedrukking.

3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terug.

3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALING.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Bancontact en overschrijving (SEPA).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, lockdown, …

 

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Lavaprint bvba geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Lavaprint bvba garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Lavaprint bvba geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

ARTIKEL 7 – RECLAMES EN GARANTIE.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lavaprint bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

7.4 Indien u het verkeerde product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retourneren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

7.5 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lavaprint. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Lavaprint bvba
Kapittelstraat 17
9280 Wieze (België)

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Lavaprint bvba binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over (exclusief de initiële verzendkosten).

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

Maten en leeftijdsschattingen op textiel zijn louter indicatief, hier kan een afwijking tot 1 jaar op zitten.

7.6 U geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Lavaprint bvba van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

7.7 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl of bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS.

8.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

8.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Lavaprint bvba. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Lavaprint bvba.

8.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Lavaprint bvba over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Lavaprint bvba. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

8.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Lavaprint bvba voor direct marketing doeleinden.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN.

9.1 Indien de klant aan Lavaprint bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is Lavaprint bvba gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Lavaprint bvba een nieuw adres heeft doorgegeven.

9.2 Indien door Lavaprint bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lavaprint bvba deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Lavaprint bvba is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING.

10.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

ARTIKEL 11 – BESTELPROCES

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als “wachten op betaling”.

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een “bedankpagina” op de webshop, de bestelling wordt op “betaald” gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging.
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op “wachten op betaling” staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.
Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op “wachten op betaling” staan.

Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling.

LET OP: De productie van de producten in de bestelling wordt pas opgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

HERROEPINGSRECHT EN KLACHTENPROCEDURE

Herroepingsrecht

Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lavaprint.be.

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
LAVAPRINT BVBA, Kapittelstraat 17, 9280 Wieze, België.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Lavaprint bvba binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Zie: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen

Het modelformulier vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

Gepersonaliseerde producten

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan.
Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@lavaprint.be en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een door u besteld product? Gelieve ons dit te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw pakket door te mailen naar info@lavaprint.be, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen 1 werkdag op antwoorden. Je dient de producten niet terug te sturen, tenzij wij dit specifiek vragen in onze reactie.

Indien de klacht betreft een fout van onze zijde, dan zullen wij het product opnieuw maken en opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.